Książki Multimedia Astrum Media Astrum Poezja
Ilość produktów = 0
Widok koszyka na zakupy
Wartość = PLN 0.00


Dotykaj?c nieba


Seria: KSIĄŻKI ARCHIWALNE
Autor: Marta Grzebu?a, pseudonim „Jarz?bina”
ISBN: 9788372774149
Cena: 29.00
Rok wydania: 2011
Opis:
Autorka ,,Dotykaj?c nieba” Marta Grzebu?a z d. ?ukomska, pseudonim „Jarz?bina”, rodowita wroc?awianka (urodzona 22 listopada 1960 roku), mi?o?? do literatury wynios?a z domu rodzinnego. Ju? od wczesnego dzieci?stwa wyró?nia?a si? na tle innych dzieci, bo w przeciwie?stwie do nich zamiast bawi? si? na podwórku wola?a oddawa? si? pasji czytania ksi??ek, któr? zaszczepili jej rodzice. Ca?e swoje ?ycie zwi?za?a z rodzinnym miastem: st?d pochodz? jej najpi?kniejsze wspomnienia, tutaj dorasta?a, tu otrzyma?a edukacj? i tutaj powstawa?y jej pierwsze próby pisarskie. Jak sama podkre?la, pozostaje pod ogromnym wp?ywem poezji J. S?owackiego, A. Mickiewicza czy A. Asnyka. ,,Dotykaj?c nieba” stanowi wi?c ho?d z?o?ony najcenniejszemu z darów – ludzkiemu ?yciu, jest tak?e wyrazem mi?o?ci do miejsca swojego zamieszkania oraz zachwytu nad zjawiskiem poezji. Autorka analizuj?c w?asn? postaw? i zachowanie innych, stara si? zrozumie? ?wiat, nie poddaj?c go ocenie, wierz?c, ?e cierpienie i rado?? nieustannie przeplataj? si? ze sob?.

obj?to?? 232 strony;
oprawa broszurowa;
seria Beletrystyka.

Recenzja ksi??ki "Dotykaj?c nieba":


Ludzkie ?ycie przepe?nione jest ró?nymi zdarzeniami, wype?nia je szeroka gama emocji i uczu?. Niejednokrotnie ?zy szcz??cia mieszaj? si? ze ?zami smutku, a rado?? i przyjemno?? przeplata si? z cierpieniem, gorycz? i bólem. Nierzadko los wystawia nas na ci??k? prób?, by potem w nagrod? obdarzy? nas chwilami szcz??cia. Te wszystkie aspekty naszego ?ycia ukazane s? w ksi??ce Marty Grzebu?y pt. Dotykaj?c nieba. Autorka w poruszaj?cy i wnikliwy sposób opisuje to, z czym ka?dy w swoim ?yciu spotyka si? ka?dego dnia. ...wi?cej

Zobacz tak?e inn? ksi??k? Tej autorki:


Dodaj Dotykaj?c nieba do koszyka na zakupy
Kontynuacja zakupów