Książki Multimedia Astrum Media Astrum Poezja

SZUKAJ KSIĄŻKI
Wybierz metodę:

Wprowadz wyrażenie:

ZAPOWIEDZI

R E K L A M A
Ilość produktów = 0
Widok koszyka na zakupy
Wartość = PLN 0.00


MODLITWY DO ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II


Seria: POEZJA, SENTENCJE, AFORYZMY
Autor: Lech Tkaczyk
ISBN: 9788372777027
Cena: 19.00
Rok wydania: 2014
Opis: ?wi?ty Janie Pawle II, przebywasz w niebie razem z Bogiem Ojcem, Jezusem Chrystusem i Duchem Duchem ?wi?tym oraz anio?ami.
Mog? wi?c modli? si? i prosi? o Twoje wstawiennictwo, by? moje modlitwy i pro?by w nich zawarte przedstawi? bezpo?rednio Trójcy ?wi?tej. To dla mnie bardzo wa?ne, bo czuj?, ?e mnie rozumiesz.
Rozumiesz moje ludzkie problemy, którymi codzienne obdarza mnie Bóg. Rozumiesz, ?e nie zawsze radz? sobie z codzienno?ci?, nat?okiem spraw, które powinienem za?atwi?, ?e bywam zm?czony do granic wytrzyma?o?ci i ?e zaczynam mie? wszystkiego do??, a nawet z?orzecz? Panu Bogu, ?e mnie tak do?wiadcza, ?e ludzie wokó? mnie s? Judaszami. I jest mi z tym ?le.
?wi?ty Janie Pawle II, tu - na ziemi, by?e? tak jak i ja cz?owiekiem. Pan Bóg tak?e zsy?a? na Ciebie codzienne zmartwienia, a nawet szatan pod postaci? zamachowca chcia? Ci odebra? ?ycie strzelaj?c do Ciebie. Chorowa?e? i znosi?e? wszelkie niewygody z tym zwi?zane. My?l?, ?e tak jak i ja, czu?e? smutek, samotno??, zw?tpienie i zadawa?e? sobie pytanie, dlaczego Bóg Ciebie i wybra? i tak do?wiadcza. Wiem, ?e wokó? Ciebie te? czyhali Judasze, gotowi wyda? Ci? szatanowi za 30 przys?owiowych srebrników. A gdy by?e? Papie?em chcieli pozna? Twoje my?li i zamiary. Nawet gdy umiera?e? i kaza?e? zniszczy? swoje notatki, najbli?sze Ci osoby nie wykona?y tego polecenia. Otaczali Ci? ró?ni ludzie - i dobrzy aposto?owie i Judasze.
Jednak Ty swoj? postaw? zawsze, nawet w godzinie ?mierci, pokazywa?e? wszystkim, Judaszom tak?e, jak przezwyci??a? chorob?, ból fizyczny i duchowy. Jak ofiarowa? Bogu swoje cierpienie na jego chwa??, jak budowa? w sobie cz?owiecze?stwo, jednocze?nie nie z?orzecz?c Panu i wybaczaj?c wszystkim z?o, które Ci uczyniono za ?ycia. Wybaczy?e? nawet swojemu zamachowcowi. Pokaza?e?, jak cierpi?c mo?na z pokor? przyj?? nadchodz?c? ?mier?. Powiedzia?e?: pozwólcie mi w spokoju odej?? do Pana. I dlatego Pan Bóg w Trójcy jedyny uczyni? Ci? ?wi?tym, by? móg? przebywa? razem z anio?ami w niebie i by? wzorem dla nas ludzi, tu na Ziemi.
St?d moja ?mia?o??. B?d? si? modli? o Twoje bezpo?rednie wstawiennictwo, ?wi?ty Janie Pawle II, do Boga w Trójcy jedynego, do Archanio?ów, by? moje modlitwy we wszystkich intencjach, w tym o zdrowie moich bliskich, o pomoc w rozwi?zaniu moich codziennych problemów, a w ko?cu o spokojn?, gdy nadejdzie czas, ?mier? przedstawi? i dzi?ki Twojemu wstawiennictwu, by zosta?y wys?uchane.
Amen.

www.facebook.com/ModlitwyJP


Dodaj MODLITWY DO ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II do koszyka na zakupy
Kontynuacja zakupów